Yöneticilik ve Liderlik

 

Yöneticilik ve liderlik aynı şeyler mi? Yöneticiler ve liderler arasında ne gibi farklar vardır? Gelin bu iki kavramı birlikte inceleyelim.

Pek çok kez birbirine karıştırılan yöneticilik ve liderlik kavramları birbirlerine benzer anlamda görünseler de aslında birbirlerinden oldukça farklı kavramlardır. Liderler belli hedeflere ulaşmak için, bireylerin ya da grupların davranışlarını etkileme veya kişilerin davranışlarına yön veren kişiler olarak tanımlanır.
Yöneticiler ise belirlenen hedeflere ulaşabilmek için eldeki mevcut halde bulunan kaynakların en uyumlu biçimde ve en verimli şekilde kullanan kişiler olarak tanımlanabilmektedir. Yöneticiler, değişen çevre koşulları içerisinde, belli bir süreç kapsamında birtakım hedefleri gerçekleştirmek amacı ile maddi kaynakları ve insan kaynaklarını uyum içerisinde bir araya getirerek, bunları yönetme gücüne sahip olan kişilerdir. Yöneticiler güçlerini daha çok mevzuattlardan, yazılı kurallardan, kanunlardan alırken, liderler gücünü kişiliklerinden ve kendini geliştirdikleri ölçüde bilgi birikimlerinden alırlar. Bir birey hem yöneticilik hem de liderlik özelliklerine sahip olabilmektedir. Yöneticilik; verilen görevleri yerine getirme,ve bu görevlerin sorumluluğunu üstlenmekle yükümlü olan ve sahip olduğu
yetki çerçevesinde örgütü yönetme işlevine sahiptir. Liderlik, etkilemek, yönlendirme konusunda rehberlik etmek, etkin faaliyetler yürütmektir.

Yöneticiler, dahil oldukları sisteme, denetim mekanizmasına şartların sağladığı ölçüde hareket etmeye, yönetmeliğe ve kurallara çok önem verirler. Liderler ise daha çok güçlü bir iletişim, özgün düşüncelerin üretilmesi ve bu düşünceleri eyleme geçirmeyle ilgilenirler. Bu ayrıma göre yönetici mevcut durumu korurken değişimi yaratan ve değişimi harekete geçiren ise liderdir. Liderlerin ve yöneticilerin arasında bu gibi farklar vardır. Şimdi liderlerin ve yöneticilerin taşıması gereken özelliklere birlikte bakalım.

Liderlerin Geliştirmeleri Gereken Özellikler

İyi birer lider olabilmek için bazı özelliklerinizi iyi derecede geliştirebilmeniz gerekmektedir. Bu özelliklerin temelinde, her liderin en çok önemsediği özelliklerden biri olan güçlü iletişim gelmektedir. İyi liderler, yönettikleri kitleler ile güçlü bir iletişim kurabilme yeteceğine sahiptirler. Başarılı liderler hitap ettikleri toplulukla stratejik ve sağlam bir iletişim kurarlar. İletişim başarılı liderlerin sahip olduğu önemli özellikler arasındadır. Liderler, kitleleriyle güçlü iletişim kurabilmek için diplomasi yeteneklerini de kullanmaktadırlar. Liderlerin geliştirmeleri gereken bir diğer özelliği ise, insanlara iyi bir örnek olmaktır. Çünkü liderler aynı zamanda birer rol modeldir. Hitap ettiği kitleler ona inanarak, yaptıklarını örnek alma eğilimindedirler. Bu yüzden başarılı liderler aynı zamanda doğru birer rol model olmalıdırlar. Ayrıca

Yöneticilik ve Liderlik

çalışanlarının motivasyonunu yükseltmek ve verimlerini arttırabilmek de liderlerin önemli özellikleri arasındadır. Çünkü liderler, sorumlu oldukları bireylerin başarılarından sorumlu olan insanlardır. Bu yüzden onların verimlerini arttırabilmek de liderlerin yetkinlikleri arasındadır. Unutmamanız gereken ve belki de en önemli liderlik özelliği ise “kendiniz olmak”tır. Bir toplumda ya da organizasyon da lider olsanız dahi her zaman kendiniz olmalı ve sahip olduğunuz kendinize has liderlik tarzınızla hareket etmelisiniz. Olmadığı gibi davranmaya çalışan liderler uzun vadede başarısız olmaktadırlar.

Yöneticilerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Yöneticiler, kendilerini geliştirerek alanlarında uzmanlaşabilecekleri gibi işletmeler ya da organizasyonlar, yönetici geliştirme olarak nitelendirdikleri programlar sayesinde, yöneticilerin gelişmesine destek olabilmektedirler.
Yönetici geliştirme olarak nitelendirilen kavram, yöneticilerin geliştirilmesine destek olmak amacı ile geliştirilmiştir. Yönetici geliştirme olarak adlandırdığımız kavram ve faaliyet, amacı, kapsamı ve uygulanışı itibariyle hem yönetim geliştirme hem de örgüt geliştirmeden farklıdır. Yönetici geliştirmenin amacı, profesyonel bir yöneticiye, yani birikmiş bilgi birikimini eğitim ile,öğrenerek bunu fiilen uygulayan kişiye, çalıştığı organizasyon yapısı içinde başarısını etkileyebilecek unsurları belirleyebilme, onları görebilme, değerleyebilme ve gerekli davranışı gösterebilme yeteneğini kazandırmaktır. Başarılı yöneticiler ve profesyonel kişiler, organize edecekleri, veya yönetecekleri durumların özünü, kısıtlarını, engellerini, başarılı olma koşullarını, okuma ve anlama sanatı konularında yetenek ve beceri sahibidir. Bu yetenek formal eğitim dışında kişilerin kendilerini geliştirmesi ile geliştirilir. Bir başka şekilde açıklayacak olursak, yönetici geliştirme, yöneticinin yönettiği örgüt biriminin özelliklerini anlaması, kendi performansını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek örgüt içi ve örgüt dışı gelişme ve koşulları değerleyebilmesi ve amaçlarını gerçekleştirebilecek davranışın ne
olduğunu kararlaştırıp bunu uygulayabilme yeteneğini geliştirmeyi ifade eder. Bu yönü ile yönetici geliştirme faaliyetleri kişiseldir ve bu faaliyetin organizasyon tarafından düzenlenmesi veya uygulanması beklenmez.

Yöneticilik Eğitimi