Kurumsal İmaj Oluşturma

Kurumsal İmaj OluşturmaKurumsal İmaj Oluşturma; müşterilerle ve çalışanlarla iletişimde etkili olma, müşterilerin ve çalışanların kuruma güven duymasını sağlama, müşterilerle ve diğer hedef kitlelerle duygusal bir bağ kurma sürecidir. Güçlü bir kurum imajı oluşturmak için dört unsur gerekmektedir. Bunlar; alt yapı kurmak, dış imaj oluşturmak, iç imaj oluşturmak ve soyut imaj oluşturmaktır. Bu unsurları biraz açacak olursak: Alt yapı kurmak; kurumlarda gerekli olan değişimleri gerçekleştirmek ve bu yolla, oluşturulacak imajı sağlam bir alt yapı üzerine kurmak oldukça önemlidir. Kurumsal İmaj Oluşturma. Bu kapsamda iyi bir vizyon ve misyon belirlenmeli, belirlenen hedeflere ulaşmada çalışanların sahip olması gereken standartlar ve görevler belirlenmelidir. Dış imaj oluşturmak; ürün kalitesi, beş duyu ile hissedilebilen somut imajın oluşturulmasıdır. Bu imaj reklam, sponsorluk ve medya ile ilişkiler aracılığıyla oluşturulur. İç imaj oluşturmak; bu imaj iç hedef kitlelerine yöneliktir. Yani kurumun çalışanlar üzerindeki imajıdır. Kurumsal İmaj Oluşturma. Olumsuz iç imaj, kaybedilen müşteri ve işine bağlı olmayan çalışan demektir. Soyut imaj oluşturmak; bu imaj müşteri tatmini ve bağlılığı yoluyla ve örgütün sosyal sorumluluk sahibi bir kurum olduğunun hedef kitlelerce algılanmasıyla oluşur. İmaj oluştururken yönetimin kalitesi, ürün ve hizmetlerin kalitesi, uzun dönemli yatırımların kalitesi, yeni buluşlar, finansal açıdan sağlamlık, yetenekli insanları işe alma ve geliştirme becerisi, kurum kaynaklarının akılcı kullanımı ve toplumsal ve çevresel sorumluluk gibi etmenlere dikkat etmek gerekir. Kurumsal İmaj Oluşturma. Biz kurumsal imaj kavramını ayrıntılı bir şekilde araştırdık ve bunun sonucunda kapsamlı bir online eğitim programı hazırladık. Hazırladığımız bu eğitim programı ile birlikte bir de uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olma fırsatı sunduk. Hazırladığımız bu eğitim programını detaylı olarak incelemek ister misiniz? KURUMSAL İMAJ VE İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ