Gazetecilik Ders Notları

gazetecilik ders notlarıGazetecilik her ülkede farklı şekillerde gelişmiştir. Bu farklılıkları belirleyen ana etkenler ise ülkelerin sosyal, ekonomik ve siyasal yapılarıdır.  Ancak gazetecilik mesleğinin karakteristik özellikleri, çoğunlukla Amerika’da olmak üzere batı ülkelerindeki gelişmelere bağlı olarak olgunlaşmıştır. Bu bağlamda gazeteciliğin profesyonelleşmesi ve pratiklerinin yerleşmesi daha çok Amerika’daki uygulamalarla evrensel bir şekil almıştır. Gazeteciliğin tanımlanmasında temel alınan en önemli unsurlardan biri, onun haber toplama konusunda birincil organ olma konumudur. Toplumdaki gelişmeler bağlamında gazeteciliğin tanımı genişlemiş ve bu çerçevede bir gazetecilik kimliği oluşmuştur. Önceleri sadece belirli alanlardaki faaliyetleri yine belirli bir zümreye aktaran haberci, gazetelerin gelişimiyle birlikte, daha geniş kesimlere haber vermenin dışında, eğlendirme ve kamuoyu oluşturma işlevini üstlenmiştir. Bu bağlamda konu ile ilgili literatürde birçok gazetecilik tanımı yapıldığı görülmektedir. Bu tanımlar çerçevesinde genel olarak gazetecilik; toplum içindeki olayları önem ve ilginçlik derecelerine göre saptayıp/seçip bunları haber haline getirerek toplumu bilgilendiren, haberdar eden ve bu yöntemle kamuoyu oluşturan bir meslek olarak tanımlanabilir. Burada özellikle gazetecinin ve gazeteci tarafından gerçekleştirilen üretimin kamusal niteliği ön plana çıkmaktadır. Gazeteciliğin önem kazandığı asıl noktalardan biri de onun işlevselliğidir. Gazeteci enformasyonu toplumsal bağlam içinde bir söyleme oturtması, olay ve olguları çoğunluğun anlayabileceği bir anlatı biçiminde kurgulaması ve toplumsallık içinde konumlandırması bakımından işlevsel bir önem taşımaktadır. Gazetecilerin hem toplumdaki değişimleri fark etme hem de bu değişimlerin topluma aktarılması ve adaptasyonu konusunda sorumlulukları da Gazetecilik Ders Notları‘ndada bulunmaktadır. Ancak burada karşılıklı bir etkileşim söz konusudur ve gazetecilik mesleği de toplumdaki gelişmelere göre değişim yaşamaktadır. Bu sebepten dolayı Gazetecilik Ders Notları‘da günümüzde artık değişim göstermiştir. Doğu ile Batı arasındaki farklılıklar bu meslekte de farklılıklar göstermiştir. Gazetecilik Ders Notları artık online hale gelmiş durumda. Hazırlamış olduğumuz eğitimimizde de Gazetecilik Ders Notları sizleri bu alanda geliştirecek bilgiyi içermektedir. Gazetecilik Ders Notları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? GAZETECİLİK EĞİTİMİ