Aile Şirketi Organizasyon Şeması

Aile Şirketi Organizasyon ŞemasıAraştırmacılar Aile Şirketi Organizasyon Şeması iki şekilde meydana geldiğini savunmaktadır. Birincisi aile şirketi yapının kişisellikten uzak bir şekilde kurallara bağlanmasıyla ve ikincisi aile şirketinin geçmişinden bugüne yaşayan manevi kültür öğelerine sahip çıkılmasıyla. Bir Aile Şirketi Organizasyon Şeması düzeyi yüksek ise o şirkette işler, ilişkiler, yetkiler, görevler ve sorumluluklar kanun, kural ve idari kararlarla önceden belirlenir. Aile Şirketi Organizasyon Şeması amaçlarının gerçekleşmesi için gereken yetkiler birtakım kurallara bağlanır, hak ve sorumluluklar sistemli ve rasyonel biçimde belirlenir. İşlerin yapılma şekli, iş yapılırken hangi mevkilerle ne tür ilişkiye girileceği, işin hangi nitelikteki kişiler tarafından yürütüleceği önceden belirlenmiş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. Araştırmacılara göre kurumsallaşmış şirketlerin çoğu kurumsal kuralların yansımaları olarak ortaya çıkmaktadır. Aile Şirketi Organizasyon Şeması kuruluşa girerek onları yasallaştıran, kaynak ve denge sağlayarak ayakta kalma ümitlerini artıran unsurlardır. Buradaki kurumsallaşma yasal kuralların varlığına duyulan şiddetli istek ve zorlamayla kabul ettirilen yönetim biçimini benimsemek olarak anlaşılan yasallaşma anlamındadır.  Kurumsallaşmış Aile Şirketi Organizasyon Şeması şirketlerde değerler önemli yere sahiptir. Değerler sistemi olan organizasyonun sosyal yapısı ve kültürü, organizasyonun varlığının devamına veya son bulmasına neden olur. Kültürler arası farklılık ya da benzerliğe neden olan değerlerden kastımız, faydalı olan durumlardır. Kişileri, grupları ve örgütleri birbirinden ayıran, önemli hislerin oluşturduğu kavramlar ve fikirler topluluğudur. Aile şirketi misyonunun tüm çalışanlar tarafından aynı şekilde bilinmesi ve benimsenmesi kişileri ve örgütleri birbirine yakınlaştırarak ortak değerlerin oluşmasına ve örgüt sürekliliği için çalışılmasına katkıda bulunur. Kurumsallaşmaya örgütsel yapı veya değerler açısından bakan araştırmacılar örgütü tek boyuttan ele almaktadır. Kurumlarda uyulması zorunlu olan kurallar olacaktır. Ancak kurumlar aynı zamanda sosyal boyutu olan değerler sistemidir. Aile Şirketi Organizasyon Şeması hakkında daha fazla bilgi edinmek için eğitimimize buradan katılabilirsiniz: AİLE ŞİRKETLERİ EĞİTİMİ